جراحی Serializerهای Django Rest Framework

برای ساخت یک API مبتنی بر استانداردهای REST در Django دو راه‌حل [زندهٔ] معروف به نام‌های Tastypie و Django Rest Framework ساخته شده‌اند که هر یک نکات مثبت و منفی‌شان را دارند و در مجموع استفاده از DRF علیرغم ضعف مستنداتش فراگیرتر است.

در DRF کلاس‌هایی به نام Serializer  وجود دارند که وظیفهٔ تبدیل داده‌ها به فرمت JSON یا XML یا… برای ارسال به مصرف‌کننده (Consumer) به علاوه وظیفهٔ validation و تبدیل داده‌های ارسال شده از طرف مصرف کننده به کلاس‌های مورد استفاده در پروژه را دارند. وظیفهٔ دوم بسیار شبیه به وظیفهٔ Form های جنگو است.

DRF این امکان را فراهم می‌کند که با ارث بری از کلاس Serializer ، سریالایزرهای کاملاً شخصی شده و متناسب با نیازتان را بنویسید، البته چون در خیلی از موارد endpointهایی که برای مصرف‌کننده expose می‌کنید رابطهٔ تنگاتنگی با مدل‌های پایگاه‌داده دارند، شبیه به ModelForm  کلاسی به اسم ModelSerializer  در DRF تعبیه شده. در کاربردهای خیلی ساده با مدل‌های ساده بدون Foreign Keyهای خاص و روابط پیچیده این کلاس کاملا کار راه انداز و سریع است ولی وقتی کار اندکی پیچیده‌تر بشود نیاز به customizationهای مختلفی به وجود می‌آید که متأسفانه اغلب به خوبی مستند نشده‌اند.

در بعضی موارد شاید مجبور شوید کدهای DRF را بخوانید و از نحوهٔ کار آن مطلع شوید تا بتوانید ساده‌ترین تغییرات را اعمال کنید. در ادامه چند مورد که ممکن است مفید باشد را بررسی می‌کنم.

مقداردهی دستی FKها

یکی از مواردی که مقداردهی FK لازم می‌شود ذخیرهٔ کاربر login شده در مدل است. مثلاً در یک شبکه اجتماعی فرضی برای ارسال کامنت یک FK به کاربری که کامنت را نوشته ذخیره می‌کنید. بدیهی است که دریافت username یا id کاربر از طرف client و اعتماد به آن اشتباه است. کد زیر به دو شیوهٔ استفاده از ModelForm  جنگو و ModelSerializer  تعبیه شده در DRF نوشته شده تا بتوانید مقایسه و معادل سازی کنید:

# Django forms:
# https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/forms/modelforms/#the-save-method
if comment_form.is_valid():
  comment = comment_form.save(commit=False)
  comment.commenter = request.user
  comment.save()

# DRF Serializers:
if comment_serizlier.is_valid():
  comment = comment_serizlier.save(commenter=request.user)

فیلد Foreign Key در مثال بالا commenter  است که با کلاس User  ارتباط ایجاد می‌کند.

البته برای مثال خاص request.user یک راه ساده‌تر برای مقداردهی وجود دارد اما کاربرد مقداردهی دستی FKها طبیعتاً محدود به این مورد نیست.

تغییر در مقدار فیلدها و اجرای validationهای خاص

در ModelSerializer  تابع validate و به ازای هر فیلدی ‎validate_<field name>‎‎  وجود دارد که کارکرد مشابه با clean در ModelForm  دارند. وقتی داده‌ای از طرف مصرف کننده به API فرستاده می‌شود و متد is_valid روی سریالایزر اجرا می‌شود علاوه بر validationها و تبدیلات پیش فرض تعریف شده، در صورت وجود متد  ‎validate_<field name>‎‎ هم اجرا می‌شود که مقدار دریافت شده را در آرگومان دریافت می‌کند و یا یک serializers.ValidationError را raise می‌کند یا مقدار validate شده را return. متد validate  در پایان اجرای validationهای مختص فیلدها اجرا می‌شود و روابط بین فیلدها را بررسی می‌کند. (مثلا در یک اندپوینت ثبت‌نام می‌تواند چک کند که password و confirm password حاوی مقادیر یکسان باشند)

یک ModelSerializer برای ارسال کامنت زیر پست‌های شبکه اجتماعی فرضی‌مان درست می‌کنیم و متدهای validator مناسب را به آن اضافه می‌کنیم:

class CommentSerializer(serializers.ModelSerializer):
  class Meta:
    model = Comment
    fields = ['user', 'comment_text', 'reply_to', 'post']

متد validate_comment_text چک می‌کند که در متن کامنت الفاظ نامناسب استفاده نشده باشد.

def validate_comment_text(self, text):
  if contains_profanity(text):
    raise serializers.ValidationError('Please be polite!')
  else:
    return text

حاصل ValidationError چنین خروجی‌ای خواهد بود:

{
  "comment_text": [
    "Please be polite!"
  ]
}

متد validate_user کاری به مقدار ورودی ندارد و همیشه یک مقدار ثابت که کاربر login شدهٔ فعلی است را بر می‌گرداند. یکی از (و نه لزوما بهترین) راه‌های read only کردن یک فیلد همین کار است.

def validate_user(self, user):
  # Ignore the value that is sent by the API consumer
  return self.context['request'].user

متد validate_reply_to از ورودی ID کامنتی که به آن پاسخ می‌دهد را می‌گیرد. این فیلد اختیاری است (یک کامنت می‌تواند مستقیماً زیر پست نوشته شود و پاسخ به کامنت دیگری نباشد) اما اگر در آن مقداری وجود داشت چک می‌کند که ID معتبر باشد و شیٔ کامنت مرتبط به آن را از پایگاه‌داده دریافت می‌کند و بر می‌گرداند. این متد مثالی از کاربرد تغییر کلی ماهیت داده در حین validation است. (البته راه تمیزتر آن تعریف یک Field  جدید و override کردن متد to_internal_value  است)

def validate_reply_to(self, pk):
  if pk is None:
    return None
  try:
    parent_comment = Comment.object.get(pk=pk)
  except Comment.DoesNotExist:
    raise serializers.ValidationError('The comment you\'re replying to does not exist. It\'s probably deleted.')

  return parent_comment

متد validate_post هم مشابه متد بالاست با این تفاوت که علاوه بر معتبر بودن ID دریافت شده چک می‌کند که پست امکان دریافت کامنت را دارد یا خیر. (شبیه به فیچر allow comments در گوگل پلاس و یوتیوب)

def validate_post(self, id):
  try:
    post = Post.objects.get(pk=id)
  except Post.DoesNotExist:
    raise serializers.ValidationError('The post you\'re commenting on does not exist.')
  else:
    if not post.commentable:
      raise serializers.ValidationError('Cannot comment on this post.')
    else:
      return post

متد validate هم برای چک کردن دو مورد که بیش از یک فیلد در آن درگیر هستند استفاده شده:

 1. کاربر اجازهٔ دیدن و کامنت گذاشتن روی آن پست را داشته باشد
 2. اگر فیلد reply_to  مقدار دارد؛ کامنتی که به آن پاسخ می‌دهد متعلق به همان پست باشد
def validate(self, data):
  user = data.get('user')
  post = data.get('post')

  if not post.user_has_permission(user, ['view', 'comment']):
    raise serializers.ValidationError('You are not allowed to comment on this post.')
  
  reply_to = data.get('reply_to', None)
  if reply_to:
    if reply_to.post_id != post.pk:
      raise serializers.ValidationError('Gotcha! Are you tampering with the data? The comment that you\'re replying to does not belong to the post.')

to_representation و to_internal_value برای فیلدها

در مثال قبلی در متدهای validation تغییراتی روی ماهیت داده‌ها دادیم که به کار “validate” کردن اطلاعات ارتباط چندانی نداشت؛ علاوه‌ بر این، این تغییرات فقط در یک جهت بودند –تبدیل داده‌های دریافت شده از طرف کاربر به مدل‌ها. در ضمن اگر validationهای مشابهی در جای دیگر لازم باشد راه‌حل خیلی reusableای نیست (البته با استفاده از mixinها و factory methodها می‌توان workaroundای درست کرد)

راه بهتر ایجاد یک فیلد است که با متدهای to_representation  و to_internal_value  هر دو جهت تبدیل اطلاعات را انجام می‌دهد. متد to_representation  داده‌های دلخواه ما را به نوع داده‌ای که در خروجی API مشاهده می‌شود تبدیل می‌کند و to_internal_value  اطلاعاتی که از مصرف‌کنندهٔ API دریافت شده را به اطلاعات مورد نظر سایر بخش‌های اپ تبدیل می‌کند. برای مثال برای Post  در نمونه کد بالا یک فیلد درست می‌کنیم:

class PostField(serializers.Field):
  def to_representation(self, instance):
    return self.pk

  def to_internal_value(self, id):
    try:
      post = Post.objects.get(pk=id)
    except Post.DoesNotExist:
      raise serializers.ValidationError('The post does not exist.')
    else:
      return post


class CommentSerializer(serializers.ModelSerializer):
  post = PostField()
  ...
   def validate_post(self, post):
     if not post.commentable:
       raise serializers.ValidationError('Cannot comment on this post.')
     else:
       return post
  ...

ذکر دو نکته خالی از لطف نیست:

 1. کد مربوط به چک کردن commentable بودن پست هنوز در متد validate هستند؛ چون در جاهای دیگری که از PostField  استفاده می‌شود لزوما commentable بودن آن مدنظر نیست. متن ارور هم با توجه به این موضوع تغییر کرده. 2.در متد vaidate_post آرگومانی که پاس داده شده دیگر id پست نیست و خود شیٔ Post است که متد to_internal_value برگردانده.

توجه کنید که این دو متد با تعریف و کارکردی مشابه برای Serializerها هم قابل override کردن هستند.

مشخص کردن منبع دریافت اطلاعات یک فیلد

یک محدودیت که ModelSerializer تحمیل می‌کند همنام بودن و نگاشت یک‌به‌یک فیلدهای Serializer با فیلدهای مدل مربوط به آن است. برای رفع این مشکل دو راه‌حل وجود دارد که هرکدام اثرات جانبی مثبت و منفی خود را دارند.

استفاده از SerializerMethodField

به کمک این فیلد می‌توان مقداری که در خروجی به یک فیلد نسبت داده می‌شود را بجای اینکه مستقیماً از attribute همنام آن در شیٔ مدل دریافت کنید از یک متد در Serializer دریافت کنید. ماهیتاً فیلدی که با این روش مقداردهی می‌شود read only می‌شود.

class CommentSerializer(serializers.ModelSerializer):
  days_past = serializers.SerializerMethodField(read_only=True)
  ...
  def get_days_past(self, instance):
    n = (timezone.now() - instance.created).days
    return {
     0: 'Zero days',
     1: 'A day',
    }.setdefault(n, '%d days' % n)
  ...

نام متد همان نام فیلد است که در ابتدای آن ‎‎‎‎get_‎ اضافه شده. اگر می‌خواهید از متد دیگری استفاده کنید نام آن را در قالب یک رشته به عنوان آرگومان اول به SerializerMethodField پاس دهید.

پارامترهای source و extra_kwargs

با پاس دادن این پارامتر به فیلدها منبع دریافت دیتا را می‌توان تغییر داد. مقدار پارامتر می‌تواند اسم یک فیلد، یک متد یا حتا شامل .  باشد. اگر مقدار پارامتر برابر '*'  باشد کل instance مدل پاس داده می‌شود.

class Comment(TimeStampedModel):
  ...
  def get_replies(self):
    return Comment.objects.filter(reply_to_id=self.pk).all()


class CommentWORepliesSerializer(serializers.ModelSerializer):
  class Meta:
    model = Comment
    fields = ('user', 'comment_text', 'post', 'time')
    read_only_fields = fields
    extra_kwargs = {
      'time': {'source': 'created'}
      'user': {'source': 'user.get_full_name', 'read_only': True}
    }

class CommentSerializer(CommentWORepliesSerializer):
  replies = CommentWORepliesSerializer(
          source='get_replies', 
          many=True, 
          read_only=True
       )
  class Meta(CommentWORepliesSerializer.Meta):
     fields = CommentWORepliesSerializer.Meta.fields + ('replies', )
     read_only_fields = CommentWORepliesSerializer.Meta.read_only_fields + ('replies', )

در مثال بالا به کاربرد extra_kwargs برای پاس دادن پارامترهای اضافه به فیلدهایی که صریحاً نوع آن‌ها را مشخص نمی‌کنیم توجه کنید.

اتفاقی که برای فیلد time افتاده عملاً تغییر نام فیلد created است.

Mohammad Jafar Mashhadi

Mohammad Jafar Mashhadi

Your average genius.

comments powered by Disqus
rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora